Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO”) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YAP Partners Sp. z o.o. ul. Garncarska 1, 43-200 Pszczyna
2) kontakt w sprawie usunięcia lub edycji danych - kontakt@yapartners.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o ofercie, promocjach, nowościach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora zaangażowani w kontakt, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze, audytorskie,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,
10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).